2012, BA XIAN

“Zhang guo lao” drawing
paper, charcoal | 490 x 880 mm
“Han xiang zi” drawing
paper, charcoal | 490 x 880 mm
“Han Zhong li” steel
bluestone | 490 x 880 x 20 mm
“Lü dongbin” steel
bluestone | 490 x 880 x 20 mm

2012, HUN

“Bai sha he” brooch
bluestone, silver | 80 x 104 x 12 mm
“Hei sha” brooch
bluestone, silver | 108 x 100 x 12 mm
“Zi xia” brooch
bluestone, silver | 114 x 128 x 12 mm
“Cheng se zheng qi” brooch
bluestone, silver | 98 x 120 x 12 mm
“Nei dan” pendant
bluestone, silver, silk | 100 x 170 x 15 mm
“Wen re de shi tou” pendant
bluestone, silver, silk | 118 x 270 x 15 mm

“Yin tian tou” pendant
bluestone, silver, silk | 127 x 100 x 15 mm