2013, SHEN

"Shou shi" brooch
agate, silver | 66 x 96 x 18 mm


"Long ren de shou shi" brooch
agate, silver | 68 x 94 x 18 mm

"Ku nao" brooch
agate, silver | 65 x 110 x 16 mm


"Ku qiu" brooch
agate, silver | 115 x 90 x 16 mm

"Mao pao de fei" brooch
agate, silver | 75 x 120 x 18 mm

"Shou fang shui" pendant
agate, silver, silk | 120x140x18mm

"Shou shi" pendant
agate, silver, silk | 66 x 96 x 18 mm

"Shou nao" necklace
agate, silver | 200 x 350 x 10 mm

 

 

 2013, CUN ZAI

 
 
"Chuan tou" 
porcelain, silver | 410x150x50 mm
 
 
"Sheng ming zhi shu" 
porcelain, steel | 410x150x50 mm
 
 
"Sheng ming zhi shu"
porcelain, steel | 410x150x50 mm